Monthly Archives: May 2021

การโค้ช กับ สมอง 3 ส่วน

การโค้ช กับ สมอง 3 ส่วน มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ในบทความนี้จะอธิบายถึง การทำงานของสมอง และกระบวนการโค้ช ในแบบของ Brain Base Coaching เรามาเริ่มต้นที่ทำความรู้จักกับสมองกันก่อนสมองของมนุษย์ ประกอบด้วยส่วนหลักๆ 3 ส่วน คือ 1.Hindbrain คือ สมองส่วนหลัง หรือ สมองกิ้งก่า เป็นส่วนที่ควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น การเต้นของหัวใจ การหายใจ 2.Midbrain คือ สมองส่วนกลาง สมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรือ ที่เรียกกันง่ายๆ ว่า สมองหมา นั่นเอง สมองส่วนนี้เกี่ยวกับ ความจำ และอารมณ์ความรู้สึก 3.Prefrontal Cortex คือ สมองส่วนหน้า หรือ PFC หรือ สมองคน นั่นเอง สมองส่วนนี้ เป็นส่วนที่คิดวิเคราะห์ วางแผนด้วยปัญญาและจริยธรรม สมองทั้ง 3 ส่วน เป็นการวิวัฒนาการมาตามลำดับ […]

ความแตกต่างของการโค้ช กับวิธีการอื่นๆ

ความแตกต่างของการโค้ช กับวิธีการอื่นๆ เราอาจจะใช้ TAPS Model by Dr.David Rock มาอธิบายเพื่อความเข้าใจแยกแยะความแตกต่างของวิธีการต่างๆ ที่เราใช้ในการพัฒนาคนและองค์กรได้เป็นอย่างดี TAPS คือ ตัวย่อของอักษร 4 ตัวT คือ Tell หมายถึง บอกA คือ Ask หมายถึง ถามP คือ Problem หมายถึง ปัญหาS คือ Solution หมายถึง ทางออกเมื่อจัดเรียง TAPS บนแกนตามรูป จึงเกิดเป็นพื้นที่ 4 ส่วน |ส่วนที่ 1 : บอก + ปัญหาได้แก่ การใช้การจัดการ และ การเป็นที่ปรึกษาโดยผู้ใช้มีสามารถในการมองเห็นปัญหา วิเคราะห์และแจกแจงออกมา เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขต่อไป |ส่วนที่ 2 : บอก + ทางออกได้แก่ การฝึกอบรม การสอน […]

ทำไม เราจึงควรใช้ การโค้ชกับทีมขาย ?

Why should we use “Sales Coaching” ? ทำไม เราจึงควรใช้ การโค้ชกับทีมขาย นักขายมักมีศักยภาพสูง มีความสำคัญ และสร้างรายได้หลักให้กับองค์กรนักขายมักรู้จักลูกค้าของตนเองเป็นอย่างดี และเข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างฉับไว โดยธรรมชาติแล้ว นักขายส่วนใหญ่ จะมีวิธีการทำงาน มีแนวทางในการขายของตัวเองจะเลือกทำอะไร หรือ ไม่ทำอะไร จึงขึ้นอยู่กับ ความเข้าใจ ทัศนคติ นิสัย และความเชื่อซึ่งเป็นพื้นฐานการทำงานของแต่ละคนบ่อยครั้งที่ นโยบายหรือข้อมูลจากผู้บริหาร ได้ถูกสื่อสารลงมาฝ่ายเดียว ขาดการรับฟังหรือ พูดคุยเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน อาจทำให้ นักขายอึดอัด ไม่ยอมรับข้อมูลหรือ แนวทางต่างๆเหล่านั้น จึงไม่ได้นำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงและ นี่คือ สภาพการณ์ ที่พบเห็นได้บ่อยในองค์กรส่วนใหญ่ ซึ่งกลไกหนึ่ง ที่สามารถเข้ามาช่วยได้ ก็คือ การโค้ชกับทีมขาย (Sales Coaching) นั่นเอง การโค้ช เป็นกระบวนการสื่อสารวิธีหนึ่ง เพื่อหาทางแก้ปัญหา หรือ หาทางออกที่ดีที่สุด ให้เหมาะสมกับบุคคล และสถานการณ์นั้นๆ การโค้ชกับทีมขาย (Sales Coaching) จะช่วยเปิดศักยภาพให้นักขาย […]