ความแตกต่างของการโค้ช กับวิธีการอื่นๆ

ความแตกต่างของการโค้ช กับวิธีการอื่นๆ

เราอาจจะใช้ TAPS Model by Dr.David Rock มาอธิบายเพื่อความเข้าใจ
แยกแยะความแตกต่างของวิธีการต่างๆ ที่เราใช้ในการพัฒนาคน
และองค์กรได้เป็นอย่างดี


TAPS คือ ตัวย่อของอักษร 4 ตัว
T คือ Tell หมายถึง บอก
A คือ Ask หมายถึง ถาม
P คือ Problem หมายถึง ปัญหา
S คือ Solution หมายถึง ทางออก
เมื่อจัดเรียง TAPS บนแกนตามรูป จึงเกิดเป็นพื้นที่ 4 ส่วน


|ส่วนที่ 1 : บอก + ปัญหา
ได้แก่ การใช้การจัดการ และ การเป็นที่ปรึกษา
โดยผู้ใช้มีสามารถในการมองเห็นปัญหา วิเคราะห์
และแจกแจงออกมา เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขต่อไป

|ส่วนที่ 2 : บอก + ทางออก
ได้แก่ การฝึกอบรม การสอน การเป็นพี่เลี้ยง
และการเป็นผู้แนะนำ ผู้ใช้วิธีนี้ มีองค์ความรู้ ข้อมูลต่างๆ
มาบอกต่อ ถ่ายทอด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์หรือ ทางออกที่ดีขึ้น


|ส่วนที่ 3 : ถาม + ปัญหา
ได้แก่ การให้คำปรึกษา หรือ การบำบัด
โดยถามหาถึงสาเหตุที่เกิดปัญหาต่างๆ
เพื่อเข้าสู่การช่วยเหลือ หรือเยียวยาต่างๆ


|ส่วนที่ 4 : ถาม + ทางออก
ได้แก่ การโค้ช นั่นเอง โดยใช้กระบวนการถามคำถาม แบบไม่ชี้นำ
เพราะ เชื่อในศักยภาพของผู้ที่ได้รับการโค้ช
คำถามทรงพลัง นั้นเป็นสิ่งสำคัญ ของกระบวนการทางสมองเชิงบวก
ทำให้เกิดการตระหนักรู้ กลั่นกรอง และหาคำตอบ
หรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง